Sağlıkta Kalite Geliştirme ve Akreditasyon Yüksek Lisans Programı

cropped-ska.jpg

Genel Tanım

Kuruluş (kuruluş tarihi, programın genel yapısı)

Sağlıkta Kalite Geliştirme ve Akreditasyon Anabilim Dalı Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık Bilimleri Estitüsü (SBE) bünyesinde 22.06.2006 tarihinde YÖK onayı ile kurulmuş multidisipliner anabilim dalıdır. Anabilim dalımızda Tıp Fakültesinin Temel Bilimler Bölümünün Tıbbi Mikrobiyoloji, Anatomi ve Tıbbi Parazitoloji  Anabilim Dalı’ ndan öğretim üyeleri yer almaktadır. Sağlıkta Kalite Geliştirme ve Akreditasyon Yüksek Lisans programı 2006 yılında eğitime başlamıştır. Programın süresi 1 yılı ders ve 1 yılı tez olmak üzere toplam 2 yıldır. Programın dili Türkçedir.

Kazanılan Derece

Sağlıkta Kalite Geliştirme ve Akreditasyon Yüksek Lisans Derecesi

Derecenin Düzeyi

İkinci Düzey (Yüksek Lisans Derecesi)

Kabul ve Kayıt Koşulları

Lisans Diploması. Ulusal Lisansüstü Giriş Sınavından (ALES) ilgili alanlarda en az 55 puan veya Tıpta Uzmanlık Sınavı (TUS) en az 50 puan, UDS/YDS/KPDS sınavlarından en az 50 puan veya TOEFL/IELTS/vs gibi sınavlardan eşdeğer puan veya Enstitünün yapacağı yabancı dil sınavında başarılı olmak (en az 70 puan) ve Enstitünün ilgili alanda yapacağı bilim sınavından başarılı olmak (en az 65 puan).

Önceki Öğrenmenin Tanınması Hakkında Kurallar

Dokuz Eylül Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğine göre Enstitülere bağlı programlara yatay geçişle öğrenci alınmamaktadır. Öğrencinin bir başka üniversitenin lisansüstü programına kayıtlı iken alıp başarılı olduğu derslerden Dokuz Eylül de aynı lisansüstü programa kayıt olduktan sonra hangilerinin asgari ders yükünden sayılması ile ilgili dilekçesine istinaden, ders içeriklerini ve not döküm çizelgesini gösteren başvurusu, danışmanın önerisi, anabilim dalı başkanlığının görüşü ve enstitü yönetim kurulu kararıyla belirlenir. Değişim programlarına katılan öğrencilerin karşı üniversiteden aldıkları dersler seçimlik ya da zorunlu ders olarak kabul edilir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Programdan mezun olabilmek için 54 ECTS karşılığı ders alması, 2 ECTS seminer ve 4 ECTS karşılığı uzmanlık alanı alması ve 60 ECTS karşılığı tez çalışmasını tamamlaması gereklidir. Toplamda 120 ECTS kredisini tamamlamalıdır. En az not ortalaması her ders için 2.50 /4.00 olmalıdır.

Program Profili (programın amacı, programın yapısı, yöneldiği alanlar, bölüm olanakları)

Sağlıkta Kalite Geliştirme ve Akreditasyon Anabilim Dalı 22 Haziran 2006 yılında lisansüstü programa başlamıştır. Bu programın amacı, sağlıkta kaliteyi geliştirme ve akreditasyon koşulları hakkında bilgi sahibi olunması ve uygulama yetisinin kazandırılması, sunum becerisinin geliştirilmesi, alanındaki bilimsel gelişmeleri takip edebilme ve alanında araştırma bilgi ve becerisine sahip olmasını sağlamaktır. Program her dönem zorunlu dersler ile birlikte farklı alanlardaki seçmeli dersleri içerir. Öğrenciler diğer anabilim dalları ve enstitüler ya da üniversitelerden de ders seçebilirler.

Temel Program Kazanımları

1 Konu edilen kavram ile ilgili kalite, sertifikasyon, standardizasyon ve akreditasyon kavramlarına ulusal ve uluslararası çerçevede anlama ve kalitenin tarihçesini benimseme, kalite temel fonksiyonlarını sağlık hizmetleri alanında algılayabilme
2 Sağlık hizmeti sunan kurumlarda kalite sistemlerinin anlaşılması, planlanması ve uygulanması, kalite standartlarında gerçekleştirilen uygulamaların devamlılığının sağlanması ve kurumların akredite edilebilir hale getirilmesi süreçlerinde etkin olarak çalışabilecek bilgide olması
3 Uluslar arası standartların kapsamları ve şartları, kalite geliştirme tekniklerinin temel kriterleri, ulusal ve uluslararası kapsamı, kalite geliştirme yönetiminin tüm süreçleri, bu konudaki yaklaşımlar ve kalite geliştirme sürecinin denetimi ve belgelendirilmesi konularında bilgi sahibi olma
4 Disiplin içi ve disiplinler arası çalışanlar ile işbirliği içinde olan, yenilenmeye ve olası değişime açık, bilimsel bakış açısı ile eleştirel bakıp sorgulayabilen, yorumlayıp ifade edebilen, alanındaki yöneticilerle ve uzmanlarla iletişim kurabilme yeterliliğine ve saygısına sahip bireyler yetiştirmek.
5 Öznel ve nesnel verilerin analiz sonuçlarına göre geliştirilecek olan istatistiksel çözümlemeler ile daha etkin kararlar alabilme, alınacak kararların sonuçlarını öngörebilme ve sebep-sonuç ilişkisi kurarak genel ve sağlık alanında stratejik yaklaşımlar geliştirebilme.
6 Sağlıkta kalite geliştirme alanında sürekli geliştirme teknikleri ile projeler üreterek, inovasyon sağlayabilmek ve örgüt kültürünü buna paralel geliştirebilmek
7 Sağlık kuruluşlarında insan kaynakları görev tanımlarını, iş tanımlarını ve iş akışlarını oluşturabilmek, hasta hakları, hasta güvenliği ve risk yönetimi konusunda analiz ve sentez yapabilmek, tüm bu verileri doküman haline getirip, yenilenmesini yapabilmek, kalite el kitabını oluşturabilmek, iç tetkik konularında bilgi sahibi olmak ve tüm bu süreçleri takip edip analiz edebilecek yetide olmak
8 Kişilerin özel ilgi alanına göre; laboratuvar, hemşirelik, bilişim sistemleri alanlarında kaliteye yönelik araştırmalar, ölçümler ve denetlemeler yapabilmek.
9 Sağlık kuruluşlarında kullanılan cihazların teknik takiplerinin, kuruluşun yapısının ve gerekli yasal bilgilerin değerlendirmesini yapabilmek. Ve değerlendirme sonuçlarını ilgili standartın usul ve esaslarına göre düzenleyip, işleyişin sürekliliğini sağlayabilmek
10 Mesleğini en iyi şekilde yapacak bilgi ve beceriye ulaşmayı amaç edinir ve mesleki gelişimini sağlayacak donanıma sahip olur.